Condities

Op al onze werkzaamheden en offertes zijn de leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs als gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 Juni 2009 onder nummer 45/2009.

U kunt hier een kopie van de leveringsvoorwaarden downloaden.

Voor werkzaamheden ten behoeve van NBKB (keuring van binnenvaartschepen) zijn de NBKB-voorwaarden van toepassing. Wij verwijzen hiervoor naar: www.nbkb.nl.